Algemene Voorwaarden:


Algemene Verhuur Voorwaarden van Betsie’s kledingverhuur.
Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 91728681.
Hierin zijn opgenomen de bepalingen en regels waarmee Betsie’s kledingverhuur werkt.


1. Algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van
toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur Betsie Kledingverhuur met
huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde kleding
en/of accessoires tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Betsie’s kledingverhuur Uden
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst kleding
huurt van Betsie’s kledingverhuur voor een bepaalde periode.
Kleding: Alle kleding en/of accessoires en overige zaken die verhuurder voor verhuur
beschikbaar stelt, en de daarbij behorende losse accessoires.
Adres: Loopkantstraat 23H, 5405 NB Uden


3. Huurperiode
De kleding en/of accessoires worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal
1 dag of anders afgesproken. De kleding word afgehaald en dient op de afgesproken
datum teruggebracht te worden op de afgesproken dag en tijd.


4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door Betsie’s kledingverhuur gehanteerde verhuurtarieven
te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als de huurder
de huurprijs volledig heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.


5. Annuleringsvoorwaarden
De annulering van een reservering bij Betsie’s kledingverhuur dient schriftelijk (per e-mail) tenminste 48 uur voor de geplande afhaaldag te gebeuren.
Indien wederpartij niet binnen de gestelde 48 uur annuleert, wordt er geen bedrag retour gestort.


      a. Annulering van een reservering
      De annulering van een reservering bij Betsie’s kledingverhuur dient schriftelijk (per e-mail)            tenminste 48 uur voor de geplande afhaaldag te gebeuren.
      Indien de wederpartij niet binnen de gestelde 48 uur annuleert, wordt er geen bedrag                  retour gestort.


      b. Annuleren van Smoking en Galakleding
      Annulering binnen 48 uur na betaling

      Na de betaling heeft de wederpartij 48 uur de tijd om de reservering te annuleren en het              gehele betaalde bedrag retour te ontvangen.

      Let op: het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing vanwege de aard van onze        dienstverlening.


       Annulering na 48 uur na betaling

       Indien de wederpartij na de eerste 48 uur wil annuleren, dient dit schriftelijk via e-mail te               worden bevestigd. In dit geval worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht                 (reservering, vermaak en administratiekosten).


6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan Betsie’s kledingverhuur de
huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan Betsie’s kledingverhuur van
één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. Betsie’s kledingverhuur zal tevens naar
de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.


7. Gebruik kleding en accessoires
De huurder zal de kleding uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze
gefabriceerd is. De huurder zal de kleding en/of accessoires slechts gebruiken,
overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de
huurtermijn teruggeven in de staat waarin de huurder het gehuurde bij aanvang van de
huur heeft ontvangen.De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan, en

aan het gehuurde kleding en/of accessoires mogen zonder toestemming van de
verhuurder geen wijzigingen worden aangebracht.


8. Reinigen van de kledingstukken en/of accessoires
Betsie’s kledingverhuur reinigt zelf al haar kledingstukken en/of accessoires aangezien
het om bijzondere kledingstukken betreft. Het is dan ook niet toegestaan dat
wederpartij zelf de gehuurde artikelen reinigt. De kosten van het reinigen zijn al
verrekend in het verhuurbedrag.


9. Beschadiging van kledingstukken en/of accessoires, aansprakelijkheid
Betsie’s kledingverhuur erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel,
veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Betsie’s
kledingverhuur. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en of
Schoeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken.
Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums
en accessoires. Beschadiging, vlekken en/of zoekraken van kledingstukken en/of
accessoire hiervan worden de kosten berekend op basis van herstel of vervanging
(vervangingskosten geschieden op basis van nieuwwaarde).
Bij onherstelbare schade dient men de nieuwprijs te betalen.


10. Persoonlijke gegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. Betsie’s kledingverhuur
verwerkt jouw persoonsgegevens omdat: Je het contactformulier op de website invult,
wij facturen versturen naar jouw adres, Betsie’s kledingverhuur bewaart jouw
persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij ons. Ook na afloop van onze
dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot
slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je
te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij jouw gegevens.Betsie kledingverhuur

Loopkantstraat 23H
5405 NB Uden
Tel: 06-12834844


www.kledingverhuurbetsie-uden.nl
info@kledingverhuuruden.nl